Политика за поверителност и защита на личните данни

Хотел Маунтин Лейк обработва Вашите лични данни с цел да да изпълним задълженията възложени ни по силата на Закона за туризма, както и за предоставяне на качествена хотелска услуга. Ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
КАК И ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
За изпълнение на нормативни задължения и по договор Ние събираме и обработваме личните Ви данни и други лични данни, за да изпълним задължения възложени ни по силата на Закона за туризма. Ние събираме и обработваме личните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме в пълна степен услугите, които сте заявили и които искате да ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните си задължения към Вас. ЕГН, имена, пол, гражданство, постоянен адрес
електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания. Друга обратна връзка, която получаваме от Вас
видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността
предпочитания за услугите, които ви предоставяме;
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.”
Друга информация като:
данни, предоставяни през интернет страницата на хотела;
IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
Обработката се извършва с цел:
установяване на самоличността на клиента при настаняване в хотела;
управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги;
изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;
анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас;
проучваме и анализираме клиентско потребление на нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбиране за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;
извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане
СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ
В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне
изготвяме подходящи за вас предложения за програми и услуги предлагани от хотела;
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието ще намери отражение върху предлагането на съответните услуги по предоставянето на съответните програми.
За да оттеглите даденото съгласие е необходимо да изпратите своето заявление на електронната поща на хотела
НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:
предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално-правни нормативни актове; удостоверяване на плащане при онлайн регистрации.
КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
КОГА ИЗТРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (5 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
ВАШИТЕ ПРАВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Право на информация
Вие имате право да поискате информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.
Право на корекция
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
Право на изтриване
По всяко време имате право да искате изтирване на обработваните от нас лични данни, ако:
личните данни не са необходими за целите, за които са събрани и обработвани;
оттеглите своето съгласие и няма друго правно основание за обработването им;
личните данни са обработвани незаконосъобразно
Право на възражение
По всяко време имате право да:
възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани
възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
Право на жалба Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно.
Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.
АКТУАЛНОСТ И ПРОМЕНИ НА ПОЛИТИКАТА
С цел да прилагаме актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни.

Google

4.6/5

booking.com

8.6/10

tripadvisor.com

4.5/5


Резервации хотел:
Отдел резервации: 0888 774 464
Отдел резервации: 0887 001 650
Рецепция:  0898 686 855
Ресторант: 0885 173 818

e-mail за резервации:
hotel@mountainlake-bg.com

e-mail за събития и мероприятия: event@mountainlake-bg.com

GPS координати:
41.614820, 24.667960

Facebook страница:
facebook.com/ezeratabg

© Всички права запазени 2023 Комплекс Маунтин Лейк. Политика за личните данни. Разработен от DesignMyWeb.biz